Kata Series

Kata Series

A full break down of the kata studied in Kosho Ryu Kempo. Including:
~ Juni Ippo
~ Pinan
~ Nekobuto
~ Miyama
~ Naihanchi
~ Danensho
~ Shudoso
~ Empi
~ Gankaku
~ Passai
~ Kusanku
~ Naihan no
~ Ma-ai no jo

Subscribe Share
Kata Series